สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564

27 ม.ค 2564 14:52:18

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 6th National Conference and The 2nd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology: IAMBEST 2021) ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 (การประชุมออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการวิชาชีพ นิสิต/นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาเป็นเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งในระดับชาติต่อไป
ในการนี้ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าวข้างต้น และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประชุมวิชาการ ไปยังบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานของท่านโดยสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งผลงาน กำหนดการการลงทะเบียนและข้อมูลอื่น ๆ ได้มรา website://pcc.kmitl.ac.th/iambist หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม (คุณนาราอร สว่างวงศ์ โทร.09-0789-3114 และเบอร์สำนักงาน โทร 08-3066-5373
อว 7010-7960 download

[กลับหน้าหลัก ]