สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564

14 ม.ค 2564 10:37:33

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยกับการนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19 (Research and Social Innovations in the Post COVID-19 Era) ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัสงขลา
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่าน และผู้สนใจได้รับทราบ และเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบเนอร์ประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://conference2021.tsu.ac.th หรือ QR Code
อว 8206.04-ว0911 download

[กลับหน้าหลัก ]