สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้กับผู้สนใจในหน่วยงาน

08 ม.ค 2564 16:21:45

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม สนส.ม.อ. 1402 อาคาร 1 ชั้น 14 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะประกอบด้วยการบรรยาย อภิปรายดรณีศึกษา ปฏิบัติการกลุ่ม และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน รวม 5 วัน
ในการนี้ สนส.ม.อ. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน บุคลากร และนักศึกษา ในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้ด้วยการส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนมาที่ คุณสุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ หรือ คุณอิสรา มิตรช่วยรอด โทรสาร 074-282901 หรือ thaihiaconference1@gmail.com และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้ผู้สนใจในหน่วยงานรับทราบ
อว 68006-ว.1512 download

[กลับหน้าหลัก ]