สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564

27 ต.ค 2563 11:53:21

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 (The 4th National and International Research Conference 2021 : NIRC IV 2021) “มหาวิทยาลัย-ชุมชนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและหน่วยงานจากภายในและต่างประเทศ ซึ่งในการประชุมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดโครงการฯ ตามที่แนบมาพร้อมนี้
ในการนี้ ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานและผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 โดยสามารถสมัครและส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่เว็บไซต์ nirc2021@bru.ac.rh ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่นำเสนอผลงานวิจัย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจทราบต่อไปด้วย
อว 0624.11-57 download

[กลับหน้าหลัก ]