สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ

30 ก.ย 2563 12:36:05

คะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย ปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ เทคนิคการเลือกใช้สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูล วิธีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่งเหมาะสำหรับ อาจารย์ นักศึกษา นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจการวิเคราะห์สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย โดยกำหนดจัดการอบรมใน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS (หลักสูตร Basic AMOS)” รุ่นที่ 8 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ชั้นสูงด้วย AMOS (หลักสูตร Advanced AMOS)” รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย “การใช้โปรแกรม Excel and SPSS (หลักสูตร Excel and SPSS) “รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2563
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ http://forms. gle/NW8C7WDVzn3Lsux88 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรศรี แหยมอุบล โทร 087-560-0797
อว 8619-1533 download

[กลับหน้าหลัก ]