สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมงานการเผยแพร่ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (TARR)

30 ก.ย 2563 12:14:24

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทส (TARR) โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา) เป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าว มีความประสงค์ที่จะจัดงานเผยแพร่การใช้งานระบบ TARR ในส่วนของเว็บไซต์และไลน์มือถือ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร และประชาสัมพันธ์ระบบ TARR ให้ดป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีปริมาณผู้เข้าใช้งานระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่ประบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะดำเนินการเผยแพร่ใน 2 ช่องทาง คือ (1) ในสาถนที่ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยจำกัดจำนวนผู้เข้างาน 100 ที่นั่ง และ (2) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (ไม่จำกัดจำนวน) ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ในการนี้สวก.งใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์งานเผยแพร่การใช้งานระบบ TARR ไปยังบุคลากรของหน่วยงาน ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยจะแจ้งรายละเอียดการเผยแพร่ระบบ TARR ทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนออนไลน์
สวก 0800-ว5153 download

[กลับหน้าหลัก ]