สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัสน์เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

17 เม.ย 2563 11:48:06


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือที่ สทช 2108/ว7510 เรื่อง เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัสน์เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ โดยส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการและผลิต โทรศัพท์ 02-670-8888 ต่อ 3755 หรือ 3751 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nbtcjornal@gmail.com
อว 0221.1-ว59 download

[กลับหน้าหลัก ]