สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดะบชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7”

17 เม.ย 2563 11:26:21

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7” ซึ่งมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การบริหารการศึกษายุคดิจิตอล: ออนไลน์-ออฟำลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า เป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ และมีการนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยของบุคลากร นักวิชาการและนักศึกษา แบ่งกลุ่มวิชาดังนี้ 1) ด้านการศึกษา 2) ด้านสังคมศาสตร์และการเมืองการปกครอง 3) ด้านบริหารธุรกิจ และ 4) ด้านการจัดการความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ในการนี้ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดของท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯ โดยส่งผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน 12 หน้า แล้วส่งบทความฉบับเต็ม และไฟล์ใส่ CD จำนวน 1 ชุด มาที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 หรือส่งทางออนไลน์ที่ https://sites.google.com/view/sskruconference7 หรือ ส่งมาทาง E-mail : sskru.journal@gmail.com พร้อมแนบความจำนง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯ โปรดแสดงความจำนงที่สำนักงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตามที่อยู่ข้างต้น
อว 0648-ว0424 download

[กลับหน้าหลัก ]