สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

17 เม.ย 2563 10:56:19

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่งกรอบการวิจัยวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ (1) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล และ (2) ค่านิยมในสังคมไทย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่เครือข่ายนักวิจัยและประชาชนผู้สนใจ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนต้องส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com และจัดส่งต้นฉบับแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 10 ชุด มาที่กลุ่มวิจัยและพัฒนา กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรงส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10130 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งภายในกำหนดเวลาที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
วธ 0506.3-ว1574 download

[กลับหน้าหลัก ]