สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14

10 เม.ย 2563 10:57:06

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14 “Research and innovations for All” วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม พ.ศ 2563 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่าง ๆ ทั้งจาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำมาสู่การสร้างบรรยากาศการวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม รูปแบบของงานกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และนทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ดังกล่าวให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/sme/udrc/ หรือตาม QR Code สำหรับผู้สนใจที่มีความประสงค์ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว กำหนดส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อว 0604-ว1300 download

[กลับหน้าหลัก ]