สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

07 เม.ย 2563 15:28:10


สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการทางทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งปวง โดยตีพิม์ราย 4 เดือน คือ มกราคม - เมษายน พฤษภาคม - สิงหาคม และกันยายน - ธันวาคม ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre) รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567 เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพื่อให้นักวิชาการ นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้สนใจ นำข้อมูลไปใช้อ้างอิง และเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในงานวิชาการ/งานวิจัย นั้นๆ ได้ ทั้งนี้ รายชื่อบทความตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถอ่านวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ออนไลน์ได้ทาง www.tci-thaijo.org/index.php/ndsijournal
กท 0317.8-237 download

[กลับหน้าหลัก ]