สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (14th National and 1st International Conference on Humanities and Social Sciences)

17 มี.ค 2563 15:32:45

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (14th National and 1st International Conference on Humanities and Social Sciences) ในหัวข้อเรื่อง Challenges of Humanities and Social Sciences in Digitalization : Flourish or Perish? ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม A-ONE The Royal Cruise เมืองพัทยา จังหวะดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชน โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักคือการเสวนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่าและแบบโปสเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการตามรายละเอียดดังแนบ
อว 8110-ว0336 download

[กลับหน้าหลัก ]