สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประกาศแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย

16 มี.ค 2563 17:37:42

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคการบรรยายและภาคโปสเตอร์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13 (The 13th Srinakharinwirot University Research Conference) ในวันพุธที่ 25 และวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
1. ขอให้ผู้นำเสนอ นำเสนอผลงานวิจัยผ่านโปรแกรม PowerPoint พร้อมบันทึกไฟล์เสียง ความยาวไม่เกิน 10 นาที
2. บันทึกชื่อไฟล์ โดยใช้รหัสบทความวิจัย
3. อัพโหลดไฟล์นำเสนอผลงานวิจัยที่ Google Drive พร้อมตั้งแชร์ไฟล์เป็นสาธารณะ
4. คัดลอกลิ๊งค์ไฟล์ดังกล่าวส่งมาที่ e-mail: Researchswuevent@gmail.com หรือ Inbox Facebook Research SWU โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
4.1. รหัสบทความวิจัย ชื่อบทความวิจัย
4.2. กลุ่มสาขา
4.3. วันที่และเวลานำเสนอ
4.4. รูปแบบการนำเสนอบทความวิจัย
สามารถส่งไฟล์การนำเสนอบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จะดำเนินการจัดส่งไฟล์การนำเสนอดังกล่าวให้กับผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป ทั้งนี้หากท่านไม่ส่งไฟล์นำเสนอบทความวิจัยมาภายในวันเวลา ที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์และบทความวิจัยจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ใน Conference Proceedings มศว วิจัย ครั้งที่ 13

[กลับหน้าหลัก ]