สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10”

16 มี.ค 2563 12:40:59

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายเบญจมิตร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “สถาบันอุดมศึกษาไทย : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ได้นำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ โดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการให้บุคคลทั่วไป
ในการนี้ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์และเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.benjamitvichakarn2020.org/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 053-819-999 ต่อ 9856 หรือทางอีเมล์ benjamitvichakarn.2020@gmail.com
มนช.502-9999-ว061 download

[กลับหน้าหลัก ]