สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

24 ธ.ค 2562 15:21:03

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd China-ASEAN International Conference 2020 & International Conference on Tourism, Business, and Social Sciences) ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัฯฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย ที่อาจนำไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่
ในการนี้ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน หรือนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในวันเวลาดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.dpu.ac.th/caiconf2020 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 539, 609 ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มธบ 0426(1)/1004 download

[กลับหน้าหลัก ]