สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3

24 ธ.ค 2562 15:05:00

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเลขสุราษฏร์ธานี สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ญี่ปุ่น ไต้หวัน และมาเลเซีย) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ Technology and Innovation for Health ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการด้านสาธารณสุขที่มีความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรนำเสนองานวิจัยและวิชาการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ โดยงาน “สาธารณสุขวิจัย” ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานเป็นการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ ตลอดจนการจัดนิทรรศการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าวให้กับ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบ โดยสามารถลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมงานได้ที่ http://phrc.wu.ac.th/๒๕๖๓/ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่คุณสุริษา หาญใจ หรือคุณปมาภรณ์ นาคถนอม โทรศัพท์ 075-672-478, 075-672-113 อีเมล phrcphwu@gmail.com โดยหมดเขตรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
อว754200/ว11180 download

[กลับหน้าหลัก ]