สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7

27 ส.ค 2562 19:20:44

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors
วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7/ The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors ในหัวข้อ “ธุรกิจแห่งอนาคต กับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 5.0 (Future Business and 10 S-Curve Industries towards Thailand 5.0)” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย บทความทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยน ทัศนคติ ข้อคิดเห็น ของการศึกษาวิจัยในสาขาบริการธุรกิจที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ็สนใจในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยส่งบทความฉบับเต็มความยามไม่เกิน 10 – 12 หน้า ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ QR Code ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดตัวอย่างบทความได้ที่ QR Code ตามหนังสือนี้ วิหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 สามารถติดต่อได้ที่ E-mail: ASEANCON@go.buu.ac.th หรือ line ID: Tonpalmka
อว 8123/ว0601 download

[กลับหน้าหลัก ]