สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICITEE 2019

31 ก.ค 2562 12:21:22

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระบดับนานาชาติ “The 11th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering” (ICITEE 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเริมให้มีการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการนำเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการวิจัย เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระหว่างประเทศให้กว้างขวางสู่ระดับสากล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ จัดส่งผลงานเพื่อพิจารณานำเสนอใน ICITEE 2019 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icitee.org
อว 7011/470 download

[กลับหน้าหลัก ]