สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ “คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ”

31 ก.ค 2562 12:02:37

ด้วย พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการทำซ้ำหรือดัดแปลงและการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในมาตรา 32/4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อย่างเท่าเทียมกับลุคคลอื่น และเพื่อให้การใช้ข้อยกเว้นดังกล่าวเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย คณะกรรมการลิขสิทธิ์จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการจัดทำคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ เพื่อธิบายและแนะนำแนวปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนการใช้สิทธิตามข้อยกเว้นของกฏหมาย ซุ่งคณะกรรมการลิขสิทธิ์ได้มีมติเห็นชอบคู่มือฯ ดังกล่าวและมอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาใช้ประโยชน์และเผยแพร่คู่มือฯ ตามรวามเหมาะสมต่อไป
ในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอนำส่งสำเนาคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อเป็นประโยชน์ของคนพิการ เพื่อหน่วยงานของท่านพิจารณานำออกมาเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการพิจารณาในการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32/4 แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ต่อไป
พณ 0705/2500 download

[กลับหน้าหลัก ]