สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019)

31 ก.ค 2562 11:17:17

ตามหนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ 0521/ว 2545 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้แจ้งเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเชีย จัดประชุมวิชาการทางการศึกษา ลำเปรับเปลี่ยนชื่อการประชุมวิชาการข้างต้น เป็น Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019): The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Syposium “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” จัดระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่านส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยการนำเสนอผลงานทั้งสองแบบ ผู้นำเสนอสามารถเลือกพูดนำเสนอด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.psued.org และพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสำนักงานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ โทรศัพท์ 074-289-211 โทรสาร 074-289-228 e-mail : wilailuck.p@psu.ac.th หรือ www.psued.org
อว 6800/ว4542 download

[กลับหน้าหลัก ]