สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

24 พ.ค 2562 16:39:24

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่ 2” โดยมีวุตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าใจวิธีการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย สามารถสร้างเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปใช้ใหแป็นประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมเพื่อการวิจัย
ระยะเวลาอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่มาพร้อมนี้
ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วนงานของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
ศธ 0512.38/0366 download

[กลับหน้าหลัก ]