สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์

24 พ.ค 2562 16:21:00

การยางแห่งประเทศไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดหรือชิ้นงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงงาน ชิ้นงาน หรือโครงร่างวิจัยจากนักเรียน นักศึกษา และโครงการวิจัยจากนักวิจัยและอาจารย์ด้านการพัฒนายางพาราเพื่อกำหนดประเด็นวิจัยให้ทุนสนับสนุนหรือพัฒนาชิ้นงานและผลิตผลงานเพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ บัณฑิตศึกษา นิสิต และนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ส่งใบสมัคร (ดังแนบ) มายังสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ตามวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแบบตอบรับ โดยสามารถส่งเอกสารสมัครผ่านช่องทางอีเมลล์ rubberproject62@gmail.com และชื่อทางอื่นๆ ตามรายละเอียดในโครงการที่แนบ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-579-1576 ต่อ 301 หรือ 308 นายวิชา สิงห์ลอ
ศธ 0505(3)/ว571 download

[กลับหน้าหลัก ]