สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง”

24 พ.ค 2562 12:10:41

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพิเพียงร่วมกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จะจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันยัณฑิตบริหารศาสตร์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. เว็บไซต์ www.sudsesc.nida.ac.th/register 2.สแกน QR Code 3.กรอกรายละเอียดแบบตอบรับ และส่งไปที่โทรสารหมายเลข 02-375-3490 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
ศธ 0526.01/ศยพ.ว 053 download

[กลับหน้าหลัก ]