สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564

24 พ.ค 2562 11:17:33

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างสองประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันและบุคลากรของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564 ผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด หากโครงการได้รับลัดเลือก สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักสำหรับนักวิจัยฝรั่งเศสระหว่างปฏิบัติงานวิจัยอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศสำหรับนักวิจัยไทยในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี) และรัฐบาลฝรั่งเศสจะสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าประกันสุขภาพสำหรับนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยในฝรั่งเศส
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการโปรดศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครจาก http://bit.ly/2Gfre1U หรือตาม QR Code และจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการรับสมัครจำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 6 ชุด) ส่งไปยัง นางวัลค์วดี เซอร์ฮุล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ นางวัลคุ์วดี เซอร์ฮุล โทรศัพท์ 02-610-5395 wanwadee.sor@mua.go.th

[กลับหน้าหลัก ]