สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัฯธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Interdisciplinary Conference 2019

01 พ.ค 2562 16:41:20

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ International Interdisciplinary Conference 2019 บรรยายในหัวข้อ Indigenous Knowledge, Language and Culture, tourism and Creative Economy in Asia and Beyond เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ในวันที่ 2 – 3 กรกรฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒรธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว แก่บุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือตามช่องทางที่ท่านเห็นสมควร และขอเชิญส่งบทความวิจัยได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ RILCA2019@gmail.com หรือ โทร. 02-800-2319
ศธ 0517.20/1102 download

[กลับหน้าหลัก ]