สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

01 พ.ค 2562 15:20:17

อ้างถึง ศธ 0530.17/ว 0650 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย” ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยวโรงแรม ร่วมเสริม ร่วมสร้าง ร่วมสมัย” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ในเมือง) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
ในการนี้ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี ขอแจ้งขยายระยะเวลารับบทความฉบับเต็ม ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซด์ http://thm.msu.ac.th/conferrence หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ อาจารย์ ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ โทร.081-873-3130 และคุณอิงกมล วรจินดา โทรศัพท์ 090-295-3555
ศธ0530.17/ว1228 download

[กลับหน้าหลัก ]