สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562

22 เม.ย 2562 17:10:04

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งขาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัคร “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งให้สร้างสรรผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ในการนี้ สวทช. ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวมายังท่าน เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรนสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โครงการดังกล่าว (http://www.nstda.or.th/ChairProfessor) และเฟชบุ๊ก (https://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA) ซึ่งมีรายละเอียดเกณฑ์การสนับสนุน และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
วท 5401/ว3798 download

[กลับหน้าหลัก ]