สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”

19 เม.ย 2562 15:14:58

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเวริมสุขภาพ (สสส.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏ์ธานี โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้
ในการนี้ สจรส.ม.อ. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” และนำเสนอผลงานวิชาการ ในวันทีและเวลาดังกล่าว โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ E-mail: hsmiconference@gmail.com รายละเอียดค่าลงทะเบียนและการชำระตามเอกสารแนบ รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์งานประชุมวิชาการ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hsmi.psu.ac.th/conference
ศธ 0521.13/ว.462 download

[กลับหน้าหลัก ]