สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

26 ธ.ค 2561 11:39:21

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยสำนักศิลปะวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "ทวารวดี : วิถีถิ่น วิถีธรรม นำภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" (The 9th International Conference on Art and Culture Network, under the theme: "Dvaravati: Local Ways with Dharma Ways Causing Wisdom to Creative Economy") ในระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถนนมาลัยแมน อำเถอเมือง จังหวัดนครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว หรือเว็บไซต์ http://cul.npru.ac.th/icac
ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษาในสถาบันของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่ออาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา โทรศัพท์ 09-9152-5959 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ arts_culture@npru.ac.th
ศธ 0554.07/ว119 download

[กลับหน้าหลัก ]