สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562

26 ธ.ค 2561 11:09:48

วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากสาถบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยไปสู่องค์ความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ในการนี้ วิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานของท่านส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว โดยกำหนดส่งบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://reg.nmc.ac.th/conference2019
วนม.0402.ว.044/2561 download

[กลับหน้าหลัก ]