สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561

29 พ.ย 2561 16:29:00

ด้วยประธานกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทได้ออกประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ กำหนดหน้าที่ที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือประเภท 3 หรือประเภท 4 ต้องจัดให้มีฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอแจ้งประกาศฯ ดังกล่าว เพื่อให้ในหน่วยงานท่านได้ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/nacotics/Pages/Main.aspx หัวข้อ "กฏหมายสำคัญ/กฏหมายออกใหม่
ประกาศคณะกรรมการวัตถุฯ download

[กลับหน้าหลัก ]