สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและเชิญเข้าร่วมงานนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุต 4.0"

22 พ.ย 2561 17:45:20

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จะได้จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ในสังคมของวิชาการ วิชาชีพ และการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัยได้มีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยและเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบของการประชุมวิชาการ และเพื่อเปิดโอกาศให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการในวงการศึกษา ศาสนาปรัชญา ภาษาและการปกครอง สามารถค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ กอปรในวาระปี 2562 นี้ เป็นปีที่มหาวิทยาลัยมหากถฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จะได้เปิดส่วนขยายวิทยาเขตล้านนา ณ ที่ตั้งบ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงคล้ายวันสถาปนาระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จึงได้กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 "วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนายุค 4.0" (The 1st National Conference for Education and Development, Thailand 4.0)
เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มหาวิทยาลัยมหากถฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประชาสัมพันธ์และแจ้งให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาภายในสถาบันของท่านเพื่อนำส่งบทความทางวิชาการและนำเสนอในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี โดยผู้สนใจสามารถติดต่อและลงทะเบียนผ่าน QR code หรือทางเว็ปไซต์ http://www.lanna.mbu.ac.th/nacde2019 ตั้งแต่บัดนี้จนถัววันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562
จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย download

[กลับหน้าหลัก ]