สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference "Higher Education for all: Surviving in Times of Change"

19 พ.ย 2561 11:27:00

ตามหนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ 0521/ว 5587 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ได้แจ้งเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการทางการศึกษา The 7th PSU Education Conference "Higher Education for all: Surviving in Times of Change" ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัตรครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แล้วนั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของส่งโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์ www.psued.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-9211-2 โทรสาร 0-7428-9228 e-mail:wilailuck.p@psu.ac.th หรือ www.psued.org
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ PSU download

[กลับหน้าหลัก ]