สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum

19 พ.ย 2561 10:53:48

สำนักวิจัยจะจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ซึ่งในครั้งนี้เป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ความเสี่ยงที่จะเป็นคนจน ชนชั้นและบทบาทของจังหวัดในการลดความเหลื่อมล้ำ" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 4005 ชั้น 4 อาคารนวมิน-ทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และทีมผู้วิจัย
จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ e-mail:nida_forum@hotmail.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2727-3312 ,0-2727-3300 ภายในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
nida academic forum download

[กลับหน้าหลัก ]