สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561

21 มิ.ย 2561 11:18:12

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้การประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร


ในการนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ใ นกลุ่มสาขาวิชาการ คือ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและจัดส่งต้นฉบับผลงานตามรูปแบบที่กำหนดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.conference.mju.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]