สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (i-CIPEC 2018)

21 มิ.ย 2561 11:13:39

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th International Conference on Combustion, Incineration/Phyrolysis, Emission Control and Climate Change (i-CIPEC 2018) ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ โดยจัดร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยทักษิณ


ในการนี้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มจพ. จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.icipec2018.org

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]