สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน "The 10th International Exhibition of Inventions" (IEI 2018)

19 มิ.ย 2561 16:06:25

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับการประสานงานจากคณะผู้จัดงาน "The 10th International Exhibition of Inventions" (IEI 2018) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -15 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนำผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัย/นักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงานดังกล่าว


ในการนี้ วช. จึงขอความกรุณาท่านพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัย และนักประดิษฐ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในงานข้างต้น โดย วช. ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น ขอความกรุณาให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ สามารถจัดส่งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมในงานภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ทางเว็บไซต์ข้างท้าย ตามเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]