สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการประจำปี 2561 (NBTC Journal 2018)

04 มิ.ย 2561 11:17:56

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ประสงค์เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคมจากนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ได้รับใบอนุญาต ตลอดจนบุคคลทั่วไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ในการนี้สำนักงาน กสทช. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่สนใจร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 โดยสามารถส่งบทความทางเว็บไซต์ http://www.tci.thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/index ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]