สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRFประจำปี 2561

21 พ.ค 2561 12:13:57

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเรื่องจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2561 เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6 -12 เดือนใ นสาขา Natural Science and engineering โดยผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนขอรับทุนและการพิจารณาที่ วช. และ NRF กำหนด ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]