สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2561

21 พ.ค 2561 11:12:05

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้จัดให้มีรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อมอบให้แก่นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ. ศ. 2559 และพ. ศ. 2560 และหลักการ 3RS

ในการนี้มชจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเอกสารตามรายการในแบบฟอร์ม และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาคาร 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.labanimal.net

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]