สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ของเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ"สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน"

21 พ.ค 2561 11:08:36

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ"สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน" เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมด้านอาหารและการท่องเที่ยว

ในการนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิชาหรือผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้หัวข้อเรื่อง"สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน" เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยผ่านการเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่า เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสนอได้ที่ http://research.dusit.ac.th/sduconference ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]