สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10

09 พ.ค 2561 09:51:01

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ"ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล" ( The National academic Research Conference 10th " connecting Local Research to International perspective") ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561 และอาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยนครราชสีมา (อาคาร 31 ชั้น 3)

ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ในวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdi.nrru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]