สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษาครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการทางการศึกษาครั้งที่ 8

30 เม.ย 2561 15:45:51

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุม 16 คณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16 คณบดี) Utah state University, University Putra Malaysia และ Wayne state University ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษาครั้งที่ 16 "The 16th International Conference on developing Real-Life Learning experiences: Using Innovation and enhances technologies" และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษาครั้งที่ 8 การพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ในชีวิตจริง : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึง 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ในการนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ieteh.kmitl.ac.th/drle2018

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]