สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

30 เม.ย 2561 15:27:28

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พวกเข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ การออกแบบงานวิจัยแบบหลายกลุ่ม และแบบนักการใช้ และตามระยะเวลาที่ต้องการวัดผล การรวบรวมข้อมูล การหาขนาดตัวอย่าง และกลยุทธ์การสุ่มตัวอย่าง ตลอดจนสถิติขั้นสูง ระยะเวลาอบรม 5 วัน ในระหว่างวันที่ 9 -13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]