สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (National and International Conference on Education and Technology ICT II 2018: Cristiano Innovation)

30 เม.ย 2561 15:18:08

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (National and International Conference on Education and Technology ICT II 2018: Cristiano Innovation) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติได้ทางเว็บไซต์ http://icet.reru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]