สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ( A Workshop Project on Writing Menuscript for Publication)

21 มี.ค 2561 15:37:38

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the promotion of science, JSPS) และ สมาคมศิษย์เก่า jsps แห่งประเทศไทย (JSPS Alumini association of Thailand, JAAT) ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับภูมิภาคจำนวน 2 ครั้ง

ในการนี้ วช จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/h1woHK สำหรับครั้งที่ 1 สำหรับครั้งที่ 2 ://goo.gl/akdySh รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ


รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]