สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
องค์ความรู้/บทความเพื่อประชาชน

ข่าวทั้งหมด 8 หน้า 2 จากทั้งหมด2

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ / ประสบการณ์ และถอดบทเรียนของการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ใช้ LISREL ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์


ถอดบทเรียนของการเรียนรู้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2556 รุ่นที่ 4 / การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย


ถอดบทเรียนของการเรียนรู้ แนวทางการตรวจสัญญารับทุดอุดหนุนการวิจัย

Previous | 1 | 2 |