ข่าว

>>


Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 (15 ก.ค. 58)

*หมายเหตุ : ทางศูนย์ TCI จะขอประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html รูปภาพของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย-TCI

[กลับหน้าหลัก ][ข่าวทั้งหมด ]

 

ISSN 1686-9311 (Print)
ISSN 2730-2334 (Online)

บรรณาธิการ    รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ

    วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)