Untitled Document

ความเป็นมา

ด้วยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่บทความ
จากผลงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติ จึงได้จัดทำวารสารวิชาการ คือ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ขึ้น โดยรับบทความจากผลงานวิจัยในสาขา
วิชาต่างๆ ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยี
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกษตรศาสตร์
 • แพทยศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร

  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  กำหนดออกเล่มปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

  • บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารจะต้องมีผลการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
   (Peer review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน/บทความ จากจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมิน
   บทความทั้งหมด 3 ท่าน
  • บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตารางประกอบ ที่ตีพิมพ์ลงวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ของผู้เขียน
   กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน
   แต่เพียงผู้เดียว
  • บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น
   หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
  • บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงาน
   ของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้ฝ่ายสำนักพิมพ์ทราบจะเป็นพระคุณยิ่ง
  • บทความจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสัตว์ทดลอง กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะงานวิจัย
   ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองเท่านั้น
  • บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผู้เขียน


   

  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
  ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] จัดอยู่ในกลุ่ม 1  ISSN 1686-9311 (Print)
  ISSN 2730-2334 (Online)

  บรรณาธิการ   รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ

   วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)