ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด 0 หน้า 1 จากทั้งหมด 0

ISSN 0857-5290 (Print)
ISSN 2730-2261 (Online)

บรรณาธิการ

    ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ

    วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา

    (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)